ÓVODAI FELVÉTELI

ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND

Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt./
 • A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény /továbbiakban: Kt./
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet / továbbiakban: EMMI rendelet/
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./
 • 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
 • Hirdetmény az óvodai felvételekről

A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja 2018. április 20. – 2018. május 30. között lesz.

Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Óvodai beiratkozás

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. § (1)].
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Óvodai előjegyzés, óvodai felvételi és előjegyzési napló [EMMI rendelet 89. §]

Az óvodai előjegyzést az intézményben az intézményvezető végzi a felvételi előjegyzési naplóban, akadályoztatása esetén az általa megbízott helyettes, iskolatitkár, óvodapedagógus.

Az óvodai felvételi és előjegyzési hivatalos nyomtatvány, mely az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.

A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.

A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza

- a jelentkezés sorszámát, időpontját,

- a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,

- annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,

- a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,

- a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,

- az óvodavezető javaslatát,

- a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,

- a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,

- a felvétel időpontját.

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok [EMMI rendelet 20.§(3)]

 • Óvodai felvétel iránti kérelem (1. számú melléklet),
 • A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • A gyermek oltási könyve,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,
 • RGYVT. Határozat /amennyiben az ezzel járó kedvezményt igénybe kívánja venni/.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) pont]

Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint: a (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Az előjegyzés során minden szülő kap egy igazolást az előjegyzésbe vételről. (2. számú. melléklet)

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. [EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdés]

Az óvodai felvétel sorrendje:

 • A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét [Nkt. 49.§ (2) bekezdés; Kt. 24.§ (3) bekezdés].
 • A gyermek a három évet betöltötte [Nkt. 49.§ (1) bekezdés].
 • A gyermek testvére jelenleg az adott intézménybe jár.
 • A gyermek szülője az intézmény dolgozója.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába jelentkező, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Döntés az óvodai felvételről

A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja. [EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés]

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. [Nkt. 37. §]

Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés]. (A kijelölt bizottsági ülés időpontjának egyeztetés a fenntartóval legalább 5 nappal hamarabb történik.)

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt.

A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2018. május 31. és június 6. között értesíti a szülőket az intézmény vezetője.

A nevelési - oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az EMMI rendelet 85. § (1) és (2) bekezdése szerinti tartalmakat:

- a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét

- az iktatószámot,

- az ügyintéző megnevezését,

- az ügyintézés helyét és idejét,

- az irat aláírójának nevét, beosztását és

- a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell

- a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,

- amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,

- a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és

vaz eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.

A döntésről a határozatot (3. számú és 4. számú melléklet) a szülők 2018. május 31-től június 6-a között aláírás ellenében átvehetik.

Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ajánlott, tértivevényes levélben kerül kipostázásra a határozat. (A szülő kérésére elektronikusan is megküldhető a határozat.)

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – az Új ART ÉRT Alapítványnak címezve - az intézményvezetőnél [Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pont].

Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából - a fenntartó alapítvány elnökének küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. § (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Mellékletek

 • 1. számú: Óvodai felvétel iránti kérelem
 • 2. számú: Igazolás előjegyzésről
 • 3. számú: Határozat az óvodai felvételről
 • 4. számú: Határozat óvodai felvétel elutasításáról

 

 1. számú melléklet

 

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Óvodai felvétel iránti kérelem

 

Alulírott ..............................................................................................  (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda óvodájában szíveskedjék biztosítani.

Gyermek neve: ....................................................................................................................................................................  

Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................................................  

TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................  

Lakcíme (lakcímkártya alapján): .........................................................................................................................................  

Lakóhelye: ...........................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................................  

A gyermek előzetesen:

bölcsődébe járt        az édesanya GYES-t vett igénybe        otthon vigyáztak rá        óvodába járt

Oktatási azonosító: ................................................................................................................................................................

Apa neve: ...............................................................................................................................................................................

Foglalkozása: .........................................................................................................................................................................  

Munkahelye:............................................................................................................................................................................  

Lakcíme (lakcímkártya alapján): ............................................................................................................................................  

Lakóhelye: .............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................................................  

Napközbeni elérhetősége:......................................................................................................................................................

E-mail címe: ...........................................................................................................................................................................  

Anya neve: .............................................................................................................................................................................  

Anya (születési) neve: ...........................................................................................................................................................  

Foglalkozása: ........................................................................................................................................................................  

Munkahelye: ..........................................................................................................................................................................  

Lakcíme (lakcímkártya alapján): ...........................................................................................................................................  

Lakóhelye: ............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................................  

Napközbeni elérhetősége: ...................................................................................................................................................  

E-mail címe: .........................................................................................................................................................................  

 

Hány gyermek él a családban: ...............................................              koruk:................................................................  

Gyermekek neve: ................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................

Táplálékallergiás a gyermekem:            igen       nem

A kérelem rövid indoklása:...................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

 

 

Sárospatak, 20 ............  év ........................        hó..... nap

 

                                                                                                                              ...........................................................................

                                                                                                                                                      Szülő aláírása

 

 

2. számú melléklet

 

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

IGAZOLÁS

 

Igazolom, hogy a mai napon ....................................................................................  nevű

 

(szül.: ......................................... hely, ......................... év ..............................  hó                      nap)

 

                         sorszám alatt szereplő gyermeket előjegyzésbe vettem.

 

 

 

Kelt:

 

 

 

                                                                                                        ..............................................................

                                                                                                           intézményvezető

ph.

 

3. számú melléklet

 

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

HATÁROZAT

 

 

Iktatószám:

Ügyintéző neve:

Tárgy: ............................................ nevű gyermek óvodai felvétele ügyében hozott elsőfokú döntés

.............................................................. gondviselő, ........................................................................................ (helység, utca, házszám) alatti lakos, ............................................  sorszámon előjegyzett, ................................................... nevű gyermeke (szül. hely, év, hó, nap: ...................... , anyja neve ....................................................................................... , lakcíme   ) a 20……/20……-es nevelési évtől.

felvételt nyert

az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az gondviselő az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen a az Új ART ÉRT Alapítványnak címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az intézmény vezetőjénél.

 

INDOKOLÁS

 

.................................................................... gondviselő ...............................................................................  alatti lakos             -án kérte ....................................................... nevű gyermekének felvételét az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába.

A felvétel körülményeit megvizsgálva megállapítom, hogy ..........................................................  nevű gyermek felvehető az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

 

Sárospatak, 20………év………………hó…….nap

 

 

                                                                                                        ..............................................................

                                                                                                          intézmény vezető

 

ph.

 

 

Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!)

 

1. ………. . határozatot hozó óvoda

2…………  előző óvoda (szükség esetben)

3…………………………...gondviselő

 

 

4. számú melléklet

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

HATÁROZAT

Iktatószám: iktatószám

Ügyintéző neve: ügyintéző neve.

Tárgy: gyermek neve nevű gyermek óvodai felvétele ügyében hozott elsőfokú döntés

 

gondviselő neve gondviselő, helység, utca, házszám (helység, utca, házszám) alatti lakos sorszámsorszámon előjegyzett, gyermek nevenevű gyermeke (szül. hely, év, hó, nap szül. hely, év, hó, nap, anyja neve anyja neve., lakcíme lakcíme) a 2014/2015. nevelési évtől

 

nem nyert felvételt

az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába.

E határozat ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen az gondviselő az értesítés kézhezvétele, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napos határidőn belül illetékmentesen a az Új ART ÉRT Alapítványnak címezve, érdeksérelemre vonatkozó kérelmet nyújthat be az intézmény vezetőjénél.

INDOKOLÁS

gondviselő gondviselő lakcíme alatti lakos Dátum megadásához kattintson ide.-án kérte gyermek neve nevű gyermekének felvételét az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merül fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem. Az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 10. pontja értelmében illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséget az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatásköröm és illetékességem a Nkt. 49.§ (2) bekezdésén alapul.

 

Sárospatak, 20………év………………hó…….nap

 

 

                                                                                                        ..............................................................

                                                                                                          intézmény vezető

 

ph.

 

 

Kapják: (Külön oldalon kell feltüntetni az adatvédelem miatt és csak az óvodai irattári példány mellé kell tenni ezt a lapot!)

 

1. ………. . határozatot hozó óvoda

2…………  előző óvoda (szükség esetén)[2]

3…………………………...gondviselő

 

[1] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

[2] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (4) b) pontjának értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.