Az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Várjuk Önöket augusztus 25-től az óvodai beiratkozáson, az oviban, a Kossuth u. 36. alatt (Varroda sarki épületrésze.)
Kérjük, olvassák el figyelmesen írásunkat:
TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai beiratkozás eljárásrendjéről
Tisztelt Érdeklődő!
Az óvodai felvételi eljárás írásbeli kérelemmel indul meg. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés az esélyegyenlőség, a jogbiztonság és az egységes jogorvoslati lehetőség biztosítása érdekében írásbeli kérelem formájában történik. A felvételi kérelem előterjesztése történhet:
- a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatványon,
- más, az alább részletezett tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatványon, vagy
- a kérelmező által írt, a tartalmi követelményeknek megfelelő formában.
Szóbeli (pl. telefon) kérelemre nem indul felvételi eljárás. Így az arra adott szóbeli elutasító válasz nem jelenti a felvételi kérelem elutasítását.
A felvételről az intézmény vezetője dönt, így a kérelmet minden esetben az óvodavezetőhöz (vagy annak megbízottjához) kell benyújtani.
Az írásbeli kérelem tartalmi követelményei:
1. A kérelemnek tartalmaznia kell annak az óvodánk a megnevezését (ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda), ahová, valamint azt az időpontot, amelytől a felvételt kérik.
A „beiratkozási héten” a felvétel a következő nevelési évre történik (szeptember 1-jétıl), azon gyermekek számára, akik a 3. életévüket a tárgyév augusztus 31-ig betöltik.
Szeptember 1-je után az évközben jelentkezők a felvétel időpontjaként a gyermek 3. életéve betöltésének napját követő bármely időpontot megjelölhetnek.
2. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek azonosításához szükséges adatokat.
A szükséges adatok: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, a gyermek lakcíme.
3. A kérelmet indokolni kell.
Az indoklásból állapítható meg, hogy a gyermeket az óvoda köteles-e ellátni, illetve, hogy a gyermek jogosult-e a napközbeni ellátásra.
4. Az indokok fennállását igazolni kell. Az igazolás nélkül megjelölt indokot az óvodavezető nem köteles figyelembe venni, így a felvételi eljáráskor - azonos indoklás esetén - az igazolt indoklással rendelkezőt előnyben részesítheti.
5. A kérelmet alá kell írni, a kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be.
A Tájékoztató mellékletei:
1. A felvételi kérelem lehetséges indokai, az igazolások módja és a jogosultság jellege
2. FELVÉTELI KÉRELEM formanyomtatvány
3. JOGSZABÁLY kivonatok
Sárospatak, 2014. augusztus
Csetneki Zsuzsanna igazgató
 
TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai beiratkozás helyi eljárásrendjéről

3. számú melléklet JOGSZABÁLY kivonatok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 49. § alapján
49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(3b) Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - Gyermekek napközbeni ellátása
41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról - Gyermekgondozási támogatások közös szabályai
22. § (1) A gyermekgondozási támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyermekgondozási támogatásra jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
(2) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek
a) a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti személy esetén egyévesnél idősebb, illetőleg
b) a Cst. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti személy esetén háromévesnél idősebb, és az intézményi elhelyezés a napi 5 órás időtartamot nem haladja meg.
(3) A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha
a) a gyermeket - ide nem értve az iskolában tanuló gyermeket - napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy az intézményi elhelyezés a napi 5 órás időtartamot - a kötelező vagy ajánlott fejlesztő foglalkozáson való részvétel esetét kivéve - nem haladja meg;
(4) A Cst. 27. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem minősül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek rehabilitációs, habilitációs célú foglalkoztatására irányuló napközbeni intézményi elhelyezése.
(5) Ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el - ide nem értve az (1)-(4) bekezdésben megjelölt esetet – úgy az ellátás szünetel.
 

ADATLAP
A gyermek neve:       ----------------------------------------------------
Születési hely, idő:  ----------------------------------------------------
Állampolgárság:  ----------------------------------------------------
TAJ szám:   ----------------------------------------------------
Oktatási azonosító: *  ----------------------------------------------------
Lakcím:   ----------------------------------------------------

Édesanyja neve:  ----------------------------------------------------
Leánykori neve:  ----------------------------------------------------
Születési hely, idő:  ----------------------------------------------------
Foglalkozása:   ----------------------------------------------------
Munkahelyének
megnevezése:   ----------------------------------------------------
Címe, telefonszáma:  ----------------------------------------------------
Mobil telefonszám:  ----------------------------------------------------
E-mail cím:   ----------------------------------------------------
Édesapja neve:  ----------------------------------------------------
Születési hely, idő:  ----------------------------------------------------
Foglalkozása:   ----------------------------------------------------
Munkahelyének
megnevezése:   ----------------------------------------------------
Címe, telefonszáma:  ----------------------------------------------------
Mobil telefonszám:  ----------------------------------------------------
E-mail cím:   ----------------------------------------------------

Testvérek neve, szül.idő: ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
A gyermeket ki viheti haza: ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------