Felvételt hírdetünk a 2016/17-es tanévre

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET TANSZAKUNKRÓL NÉHÁNY SZÓ:

Kivonat a Pedagógiai Programból

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése.

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által.

Fejlesztési feladatok

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.

– A hagyományok élményszerű megismertetése.

– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken keresztül.

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés.

Ez a tantárgy az 1. és 2. évfolyamban működik.

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez.

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.

Ez a tantárgy az 1., 2., és 3. évfolyamban működik.

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével.

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.

Ez a tantárgy a 6. évfolyamig működik.

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait,

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,

– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,

– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát,

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

 

A tanuló legyen képes:

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,

– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására,

– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,

– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk és illusztrációk készítésére,

– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre,

– esztétikus képi megjelenítésre,

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,

– a munkavédelmi szabályok betartására.

 

Bővebben a honlapunkon megtalálható Pedagógiai Programunkból tájékozódhatsz:

http://artert.hu/sites/default/files/pedagogiai_program_20140825.pdf

Jelentkezni

Képek: