A Közművelődési Tanács levele a Kormányhivatalnak

A Sárospataki Közművelődési Tanács 2010-ben kezdte meg működését. Feladataink megfogalmazása közben elsőleges célként tűztük ki a helyi közművelődés civil kontrollja ránk háruló feladatainak számba vételét. Ezek között is első volt az 1999-ben született sárospataki közművelődési rendelet újra fogalmazásának kérdése, valamint a helyi közművelődési koncepció (amely jelenleg nem létezik Sárospatakon) létrehozása, illetve a megalkotás kezde-ményezése és támogatása.
A szóban forgó rendelet módosításának ügyét 2010. december 17-én kelt levelünkben kezdeményeztük az önkormányzatnál. Erre hónapokig nem érkezett válasz, pedig a rendelet tartalmi elemei 1999-es állapotokat tartalmaznak, amelyek mára nagyon sok ponton nem csak hogy nem aktuálisak, hanem betartásuknál is több gond mutatkozik. (Mellékeljük a szóban forgó levet, valamint a közművelődési rendeletet.)
Mivel az önkormányzat nem mutatott készséget semmiféle érdemi kapcsolatfelvételre, a rendelet szöveges tervezetét elkészítettük (mellékeljük), és eljutattuk az összes képviselőnek és az önkormányzat minden érintett vezetőjének. Az Önkormányzat SZMSZ-e az alábbiak szerint rendelkezik: „29. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél
a) a képviselő-testület tagja,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a nem képviselő tag alpolgármester,
d) a jegyző,
e) helyi kisebbségi önkormányzat,
f) helyi társadalmi szerv vezető testülete,
g) helyi társadalmi szerv vezetője,
h) sárospataki, választójoggal rendelkező személy
jogosult.
(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármester a soron
következő képviselő-testületi ülésen ismerteti.” 
Ez nem történt meg!
Hónapokkal ezt követően szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy júniusban, aztán később egy másikat, hogy augusztusban a szakbizottság és az önkormányzat megfelelő munkatársai napirendre tűzik javaslatunkat. Ősszel, újbóli megkeresésünkre azt a választ kaptunk, hogy nem tartják napirendre vehetőnek a kérdést, mert sokkal fontosabb problémákkal kell a városnak megküzdenie. Jelenleg 2012 áprilisa van. Több mint egy esztendeje annak, hogy az általunk megnevezett – szerintünk mulasztásos – állapotot a város vezetése nem ismeri el, így hozza döntéseit, alakít át és finanszíroz közművelődési feladatellátással megbízott intézményeket, számoltatja el szakmai vezetőiket, tervezi meg és folyósítja költségvetésüket, írja ki az intézmények igazgatói pályázatait stb.
Eljárásukat kirekesztőnek ítéljük. A párbeszédre képtelen vezetői attitűd egyre inkább akadályává válik a nyitott, demokratikus (társadalmi) fejlődésnek Sárospatakon, hiszen kiöli egyrészt a nyitottság és a demokrácia tradícióját jelentő különböző értékek egymás mellett élését, másrészt pedig a helyi társadalmat összetartó közös értékeket.
A polgári demokratikus hagyományú országok gyakorlatában a közéletből való kirekesztést, azaz a saját közösség helyzetéről születő döntésekből való kirekesztést is számon tartják. Sőt, a regnáló hatalommal szembeni elvárásként nem csak a részvételből való szándékos (tehát az aktív módon történő) kizárást tartják elfogadhatatlannak; de kirekesztésnek tekintik azt is, ha a hatalom nem tesz meg mindent (tehát passzívan rekeszt ki) annak érdekében, hogy bekapcsolódjanak a helyi közösségek a saját életük, a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatásába, az ott kialakuló döntésekbe. Szem előtt kell tartanunk, hogy az ez ügyben helyes magatartást a szóban forgó közművelődési rendelet is előírja, amit az önkormányzat nem tart be. Ugyanez a megállapítás érvényes a konkrét kérdésben a saját SZMSZ-ükben foglaltakra is. Az SZMSZ 3. § (1) pontja szerint „Sárospatak Város Önkormányzata önállóan, szaba-don, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település ügyeit.”
A közösségi részvétel esélyének elvétele, jogának megtagadása, megkérdőjelezése nem csupán az illendőség tekintetében hibás, de komoly – esetenként tartós – társadalmi károkat hordoz.
Tisztelettel kérjük a Kormányhivatalt, szólítsa fel Sárospatak Város Önkormányzatát, hogy tegyenek eleget az 1990. évi LXV. tv 8.§ (5) bekezdésének! („A települési önkormány-zat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.”)
Tisztelettel kérjük a Kormányhivatalt, szólítsa fel Sárospatak Város Önkormányzatát, hogy tegyenek eleget az 1990. évi LXV. tv 18.§ (2) bekezdésének! („A képviselő-testület meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét [község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.], amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.”)
Tisztelettel kérjük a Kormányhivatalt, szólítsa fel Sárospatak Város Önkormányzatát, hogy tegyenek eleget a Sárospatak Város Képviselő-testülete 10/1999. (III.31.) számú a helyi közművelődés szabályozására hozott rendeltük 13. § (3) bekezdésének („A Közművelődési Tanács hatáskörének gyakorlását a törvényben meghatározott módon az önkormányzat biztosítja.”)
Tisztelettel kérjük a Kormányhivatalt, szólítsa fel Sárospatak Város Önkormányzatát, hogy tegyenek eleget a Sárospatak Város Képviselő-testülete 21/1998. (XII.16.) számú rendelet (amely Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata) 12.§ (4) bekezdés d. pontjának („A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal meghívottak: … d.) a tárgyalt napirendhez igazodóan a Sárospatakon működő társadalmi szervezetek közül azok, amelyek tevékenységi köre a tárgyalt napirendhez kapcsolódik.”), a 33. § (1) pont e.)-f.) bekezdésének („Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél … e.) helyi társadalmi szerv vezető testülete, f.) helyi társadalmi szervezet vezetője … jogosult.”).
Számtalan alkalommal kértük e fent idézett jogszabályokra hivatkozva, hogy a szakbizottságok és a testület közművelődési tartalmú napirendekkel foglalkozó üléseire hivatalosan hívják meg a Közművelődési Tanácsot, amelynek a mai napig az önkormányzat nem tesz eleget.
A részvételi demokrácia elemeinek érvényesülése saját meglátásunk szerint nem biztosított Sárospatakon. A jogi háttér a részvétel számos lehetőségét biztosítja mind a pataki polgárok, mind a civil szervezetek számára, a társadalmi részvétel mégis látszatszinten zajlik, igazán nem működik megfelelően. Az önkormányzat bizottsági és plenáris üléseire a megfelelő napirendekhez megillet bennünket a meghívás, van ahol a konzultációs jog. Az, hogy az ülések nyilvánosak és a jegyzőkönyvek elolvashatóak a honlapon, nem lehet kifogás a meghívás elmulasztására.
Ennek híján az állampolgárok, a civil szervezetek nem lehetnek kellően felkészültek jogaik gyakorlására, a hatalom ugyanakkor még törvényi kötelezettségeit sem teljesíti maradéktalanul.
Tisztelettel kérjük a Hivatal közbenjárását a jogállamiságot biztosító jogszabályok Sárospatak Város Önkormányzata által történő betartatásának ügyében.

Sárospatak, 2012. április 12.

Tiszteletteljes üdvözlettel:

Csetneki József
Sárospataki Közművelődési Tanács
elnöke