NYÍLT LEVÉL Sárospatak Város Képviselő Testületének

NYÍLT LEVÉL

Sárospatak Város Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Úr!

Az Urbán György nevét viselő sárospataki székhelyű Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep 20 éves, jubileumi kiállítását nem fogadja a szintén sárospataki, közművelődési közfeladatok ellátására működtetett Művelődés Háza

A szabadiskola vezetőjeként, 2018 szeptemberében (majd októberében, majd novemberében) levelet írtam a településen működő közművelődési intézmény vezetőjének, amiben kértem, hogy az Urbán Györgyről elnevezett, Újbástya Rendezvénycentrumban található galériában adjanak helyet a Sárospatakon 2000-től működő képzőművészeti szabadiskolán tanító művészek és az évek során Gubis Mihály díjban, illetve Urbán György díjban részesült hallgatók műveiből válogatott kiállításnak.
(Kiállító művészek: Aknay János Kossuth díjas, Munkácsy-díjas, feLugossy László Munkácsy-díjas, Baksai József Munkácsy-díjas, + Gubis Mihály, Puha Ferenc, Somogyi György Munkácsy-díjas, Wrobel Péter)
Szeptemberi levelemre nem érkezett válasz. Októberben azt újra elküldtem Csatlósné Komáromi Katalin igazgató asszonynak. Októberi levelemre sem érkezett válasz, így azt novemberben újra elküldtem neki, valamint ezúttal a város polgármesterének, a város jegyzőjének és az önkormányzat Humán bizottsága elnökének is. Utóbbival, Szvitankó Tamással négy időpontot is egyeztettem, személyes találkozót megbeszélve vele. Egyikre sem jött el.
December 17-i dátummal kaptam választ a művelődési ház igazgatójától, amiben elutasítja kérésünket egy olyan kifogással, amelyet egy közfeladatot ellátó, helyi alkotó közösségek megteremtéséért és fejlesztéséért felelős intézmény vezetője nem fogalmazhat meg felelősen, hiszen egy Sárospatakra importált rendezvény (Zemplén Fesztivál) prioritását fogalmazza meg egy kimondottan helyi identitású, elvitathatatlan értékeket képviselő közösséggel szemben. Pedig az áll az intézmény alapító okiratának közfeladatait felsoroló és „Szakmai alaptevékenysége” fejezetében, hogy

„2. Közfeladata: a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes,a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

3. Szakmai alaptevékenysége: a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése,. az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása”

Talán nem kell soronként feltenni a kérdést az intézmény alapító okiratában megfogalmazottak és intézmény működésének aktuális eltérései között észlelhető különbségek kapcsán. A szemmel látható ellentmondások plasztikusan mutatják az intézmény konkrét esetben képviselt képmutató és téves, szakmailag és erkölcsileg is kifogásolható viselkedését, ami itt jelentősen eltér az intézményt alapító polgárok alapító okiratban megfogalmazott szándékától, amely egzakt módon megszabja a Művelődés Háza működésének kereteit és okát.
Ez lehet az első tartalmi kifogás, amit nem szabad szó nélkül hagynunk. Az alapító okirat sorai közül nem olvasható ki a Zemplén Fesztivál prioritása a helyi társadalom szereplőivel szemben. Ezért megfogalmazható, hogy az intézmény igazgatója ebben az esetben nem az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően döntött, így ez a döntés kifogásolható még akkor is, ha levelében azt állítja, hogy számukra fontos a szabadiskola működése. Dokumentumaikban talán így olvasható ez, cselekedeteikben nem ez valósul meg. És mint tudjuk, cselekedeteink alapján ítéltetünk meg.
Megállapítható tehát, hogy a Művelődés Háza közfeladatát sem látja el, amikor elutasítóan foglal állást, azaz nem rangsorol a kétségtelenül feladatának tekintett Zempléni Fesztiválra szervezendő saját kiállítása és az idén 20 esztendős Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep művésztanárainak és díjazott hallgatóinak kiállítása között, pedig csak el kellene olvasniuk alapító okiratukat, hogy ezt megtehessék. Megtehették volna.
Az igazgató asszony leveléből az is megállapítható, hogy az alapító okiratban szintén szereplő szakmai alaptevékenységüket sem tudják konkrét esetben ellátni, nem tudnak eleget tenni a sárospataki polgárok alapító okiratban kinyilvánított akaratának, hiszen jelen esetben polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú tevékenységéről van szó, amelyek jellemzően egy együttműködésben, közösségben valósul meg, s amelynek célja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőség, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, az amatőr alkotó, művelődő tevékenységének segítéséről és biztosításáról (Ismerős? – Alapító okirat.) van szó a szabadiskolán. Amennyiben elutasítják e kiállítás befogadását, ezeket a szakmai feladatokat a szabadiskola valósítja meg helyettük, tehát nem, hogy maguk nem látják el alapító okiratban foglalt szakmai alaptevékenységüket, de egy helyi közösséget is akadályoznak abban, hogy az intézmény helyett a szabadiskola szervezői megtegyék ezt, hiszen könnyen meglátható, hogy szemben a helyi kezdeményezéssel, a Zemplén Fesztiválra rendezendő kiállítás nem rendelkezik a fentebbi, deklarált célok megvalósításához elengedhetetlen paraméterekkel.
Mivel a Művelődés Háza komoly önkormányzati támogatással működik, tisztelettel kérem az önkormányzat képviselőit és vezetőit, hogy a közművelődésre elköltött adópénzek elköltését csak következetesen, súlyozottan a város polgárainak szándékával egybeeső tevékenységekre fordítsák.
Kérem továbbá, hogy a fentiekben megfogalmazottak alapján értékeljék át a Művelődés Háza igazgatójának elutasítását, és tegyék lehetővé, hogy a 20. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep kiállítása augusztus 5-15 közötti időszak bármelyik részében megrendezésre kerülhessen az Urbán György Galériában.

Sárospatak, 2019. január 3.

Üdvözlettel:

Csetneki József
ART ÉRT AMI és Óvoda
igazgatója