A Sárospataki Domján-ház hasznosítása

A Sárospataki Domján-ház hasznosítása (Az ökormányzathoz korábban eljuttatott anyag.)

A sárospataki Domján-ház (egykori Színenyi-ház) mai státusza és állapota megítélésünk szerint nem méltó az épület múltját, elhelyezkedését, külső megjelenését és egyéb adottságait, értékeit szem előtt tartva. Azt minden esetre biztosan megállapíthatjuk, hogy a mostani „funkciónál” egy erkölcsileg és minden bizonnyal anyagilag is jóval magasabb fokon mérhető működést tartalmaz javaslatunk,amely az alábbiak szerinti indoklásokra hivatkozva egyebek mellett javasolja egy kortárs képzőművészeti kiállítóhely kialakításának, egy 2000 óta működő nemzetközi képzőművészeti szabadiskola, egy 2003-tól Sárospatakon működő hivatásos művésztelep befogadásának lehetőségét, amelyet alapítványunk, az ART ÉRT Alapítvány működtet, tölt meg tartalommal.

Elképzelésünk alapján a helyiség – megfelelő, a részben új funkcióhoz igazított, szükséges átalakítását követően, amelyet az alapítvány végezne el –, alkalmas kortárs képzőművészeti kiállítások és ezzel összefüggő egyéb más programok megrendezésére, az egész év folyamán, első időszakban kiváltképp a nyári, idegenforgalmi időszak kiemelt hónapjait tekintve, az adott időintervallumban egy intenzívebb működésrend keretében, amelyet szintén mi biztosítanánk. De mindemellett gyűjtőhelye és kohója lehetne a térséghez, a városhoz szorosan kötődő nemzetközi kortárs képzőművészeti (köz)élet műhelyének szerepére.

Az ART ÉRT Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a nemzetközi, a magyar, ezen belül is a sárospataki képzőművészeti élet élénkítését, lehetőségeihez mérten szervezését.

SZAKMAI INDOKAINK:

Az ART ÉRT Alapítvány, ART ÉRT Tehetségpont e körben tervezett szakmai szolgáltatásai

a.) Szakemberek, szakmai szervezetek irányában:
• igény szerint – akár a képzőművészeti szabadiskolához kötődően – kurzusok, szabadiskola, (tehetséggondozó) táborok szervezése belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel közösen (Kassai Megyei Kulturális Központtal és a kassai ATARAX Alapítvánnyal, Szárhegyi Nyilatkozathoz csatlakozott művészeti szervezetekkel)
• A Patak csoport (Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, Csetneki József, feLugossy László Munkácsy-díjas festőművész, +Gubis Mihály, +Hann Ferenc, Kéri Mihály, Nádasdy János, Wolfgang Nickel, Novotny Tihamér, Penyaska László, Puha Ferenc, Somogyi György, Szemadám György Munkácsy-díjas festőművész, Wrobel Péter) és az alkotócsoporthoz kacsolódó művészek ismertsége és elismertsége lehetővé teszi, hogy a ház pl. színtere és támogatója legyen magyar és nemzetközi kortárs- és művészettörténeti kutatásoknak.
• Kortárs képzőművészeti élet megnyilvánulásainak összefogása, szervezése, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének koordinálása mellett műterem biztosítása az azt igénylő művész(ek) számára.
• Az alapítvány nemzetközi kapcsolatai révén külföldi művészek és alkotócsoportok művésztelepeinek szervezése és az ehhez kötődő kiállítások bemutatása.
Ugyanúgy a szélesebb közönség felé is meg kell teremteni a rendszeresség biztonságával működő, minőségi igényeket kielégítő lehetőségek gazdag struktúráját, amely az állandó, kiszámítható és minőségileg egyenletes képzőművészeti közösségi jelenlét, lehetőségét hordozza magában. Ehhez az ART ÉRT Alapítvány megfelelő tapasztalatokkal, kapcsolatookal és eszközparkkal is rendelkezik.

b.) Oktatási intézmények irányában:
• rendszeres információcsere, élő kapcsolatok építése az iskolákban tanító szakemberekkel, tanárokkal a kiállítások, valamint az egyéb rendezvények kapcsán;
• tárlatvezetői, ismeretterjesztő, népszerűsítő anyagok kidolgozása és alkalmazása, eljuttatása a városban és vonzáskörzetében dolgozó tanárokhoz annak érdekében, hogy a kiállított anyagokat beépíthessék a saját tananyagukba;
• ifjúsági és felnőtt művészetnépszerűsítő programok megvalósítása a házhoz kötődő művészek és művészettörténészek bevonásával;
• idegenforgalmi, oktatási és közművelődési intézmények megszólítása, a tevékenység ismertetése, bemutatása, kiajánlása.

c.) Civil közösségek irányában:
• olyan civil közösségek (létrejöttének) támogatása, amelyek kifejezetten a művészet, művészeti értékek népszerűsítése, védelme gondolatkörben szerveződnek;
• a helyi művész és művészetpártoló elit megszólítása;
• helyben és a régióban (Felvidéket is ide értve) már működő művész-, művészetpártoló közösségek kapcsolatrendszerének katalizálása Sárospatak központtal;
• az ifjúsági művészetnépszerűsítő programok mellett a gyerekek szüleinek megszólítása neves művészek és művészettörténészek bevonásával;
• „Alkotás közösségben, Pihentető művészet felnőtteknek” c. közművelődési jellegű művészeti programok.
• Tehetségpontok hálózatában rejlő lehetőségek kiaknázása, bővítése

d.) A „véletlenszerűen megjelenő” látogatók irányában
• alapvetésként a véletlenszerűség csökkentése fontos feladat úgy a szakmai, mint az idegenforgalmi területeken megoldható lehetőségekkel;
• az épület, illetve „intézmény” adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása (pl. a kert).
• Többnyelvű (angol, német, szlovák) ismertető anyagok létrehozása;

e.) A rendszeresen látogató (művészet)barátok – „holdudvar” – irányában
• a közös érdeklődésen alapuló folyamatos kapcsolattartás informális és formális módjainak kiépítése (klub létrehozása);
• a „zártkörűség” csoportdefiniáló szerepének lehetőségként történő biztosítása néhány belső rendezvény alkalmával, esetleg éves program mentén kialakuló, klub-jellegű kohézió kialakítása, amely önfenntartóan működik, ezzel egy időben a ház körül bizonyos mecénási szerepkör betöltésére is alkalmas közösség kialakítása. Többen mutatkoznak napjainkban is az említett mecénási szerepkörben, megfelelő információk biztosításával és az említett szolgáltatások szintjének emelésével nevezettek köre tovább bővíthető.
• A sárospataki kiállítótermek és hasonló tevékenységet folytató intézmények eltérő profiljai kölcsönösen kiegészíthetik egymást tematikus kiállítások egy időben, több helyszínen történő bemutatása alkalmával (pl. Nemzeti Szalon).
• A Zemplén Fesztivál, bizonyos, a város és az ország határain túlmutató rendezvények, a helyben és a vonzáskörzetben működő iskolák, kulturális intézmények léte és működése lehetővel teszik a segítő, kölcsönös érdekeken nyugvó szakmai együttműködést.

f.) Idegenforgalmi kérdések:
A fenntartható szemlélet a turizmusban azt jelenti, hogy a jelenlegi attrakciók bemutatása kielégíti a turisták elvárásait, miközben megőrzi a jövő generációk számára az erőforrásokat, és a látogatóknál a meglátogatott terület iránt pozitív attitűdöt ér el. Központi eleme a turizmust fogadó terület a fogadóterület gazdasági fejlődésének elősegítése és a helyi lakosok életminőségének javítása.
A fenntartható turizmus fejlesztésekor be kell vonni a fejlesztendő terület társadalmának minden szegmensét a döntéshozatalba, így biztosítva a különböző érdekek, érdekcsoportok integrálását a projektben. A helyi közösség bevonása különböző szinteken történhet: szerepet kaphatnak, a kivitelezésben és a működtetésben egyaránt. A helyi közösség szerepvállalását ösztönözni kell ahhoz, hogy felelősek és motiváltak legyenek.
Csatlakozni kívánunk Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiájához és operatív programjához, annak megvalósításához.

g.) Az üzemeltetés feltételei:
Az ART ÉRT Alapítvány kezelésében működő épület összes funkciójával együtt egy 10 éves megállapodás keretében vállalható és biztosítható. A fenntartás költségei a civil támogatási rendszerekből, pályázatokban beépíthető tételekként megjelenő elemként és nem utolsó sorban fent említett mecenatúra segítségével biztosítható. Ugyanez vonatkozik az esetlegesen megjelenő (de felmérésre váró) renoválási költségekre is.
• Az üzemeltetéshez sorolandó az önkéntes munka és az alkalmazás lehetősége. A közmunka program lehetőséget ad nonprofit civil szervezeteknek is közcélú alkalmazott foglalkoztatására, amivel korábban is éltünk már, és a későbbiekben is szeretnénk élni, hiszen Sárospatakon és környékén nagyszámú diplomás és más magasan képzett, munkanélküli él.
• Kapcsolódási pontok megfogalmazása a Sárospatakon működő önkormányzati idegenforgalmi-, oktatási- és közművelődési koncepciókkal.
Elsődleges feladatként fogalmazhatjuk meg a ház újraindításánál:
• az épület, ezen belül is a kiállító- és raktárhelyiségek állagának megismerését, a kiállítási, raktározás körülményeinek vizsgálatát, a terek funkciójának megfogalmazását szükséges renoválási feladatok elvégzését. (Természetesen ide kell sorolni az épület egyéb építészeti, épületgépészeti stb. állapotának a felülvizsgálatát is. Bérbeadás esetén ezeket elkészíttetjük.)
• A ház működési elveinek, gyakorlatának megtervezése, kiállítási, működési terv készítése legalább az első két évre vonatkozóan.
• Időszaki kiállításokon, évente 6-8 alkalommal bemutatni kortárs művészektől válogatott anyagokat.
• Ismeretterjesztő előadások, összejövetelek
- iskolák, művészetpártoló érdeklődő, művelődő közösségek bevonásával.

Bemutatkozás:
Csetneki József, az ART ÉRT Alapítvány elnöke, képzőművész, tanár
Miskolcon, a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1985-ben. 1988-ban Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói, majd Egerben, 1991-ben rajz szakos tanári, 2009-ben közoktatás-vezetői diplomát. 1987-től nős, három gyermek édesapja. 1990 és 1994 között írta és szerkesztette az Emődi Figyelő című helyi lapot, dolgozott a Sárospatak című újságnál, valamint kiállításokat rendezett a helyi, a megyé¬ben és a határon túl élő képző- és iparművészek számára a Művelődési Ház galériájában, amelynek ő tervezte kiadványait is. 1990-ben Czinke Ferenc grafikus és Dobrik István művészettörté¬nész mellett bekapcsolódott a sárospataki népfőiskolai kezdeményezések során létrejövő első nyári képzőművészeti kurzus szervezésébe és lebonyolításába. Az 1991-ben létrejött Sárospataki Népfőiskolai Egyesület alapító tagja, illetve kezdetben a nyári képzőművészeti tanfolyamok animátora, majd titkára, valamint a kurzusok alkalmával megjelenő Mécsvilág című alkalmi egyesületi kiadvány egyik szerkesztője. 1994-ben családjával Sárospatakon telepedett le. Alapító tagja még a Bodrogközi Művelődési Egyesületnek, a Szent Erzsébet Történelmi Társaságnak és a Zempléni Lovas Egyesületnek. 1999-től dolgozik a magyar művészetoktatásban. 1994-től állít ki különböző kiállításokon. Néhány a legfontosabbak közül: Miskolc, Mini Galéria; Nyíregyhá-za, Városi Galéria; Zempléni Nyári Tárlat, (Sátoraljaújhely, Tokaj, Sárospatak); Miskolci Galéria, a XX. és XXI. Grafikai Biennálék; Miskolci Téli Tárlatok; Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely, Szentendre; Duna Galéria, Budapest; Rákóczi vár, Sárospatak; Városi Galéria, Szigetszentmiklós; Soest (Né¬metország), MAOE Olof Palme-ház, Budapest; BAKI Ifjúsági Központ, Balmazújváros.
1999-től 2002-ig a Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola Sárospataki Tagiskolájának, majd 2004-ig a képzőművészeti szakágának művészeti igazgatója. 2000-től szervezi és vezeti a Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskolát, amelynek meghívott művésztanárai: Aknay János, feLugossy László, +Gubis Mihály (1948-2006), Puha Ferenc, Somogyi György, Stark István és Wrobel Péter. A 2001-től 2005-ig a Zempléni Múzsa című társadalomtudományi és kulturális folyóirat grafikai tervezője és szerkesztője. 2002-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. 2003-tól a Művészeti Iskolához és a Szabadiskolához szervesen kapcsolódó Patak Csoport Művésztelepének szervezője Sárospatakon. 2004-ben létrehozója az ART ÉRT Alapítványnak és az ART ÉRT Művészeti Iskolának. 2005-től a Patak Csoport tagja.
1994-től négy éven keresztül vezette A Művelődés Háza Galériáját Sárospatakon, amely időszak alatt több magyarországi és külföldi alkotóval, galériával nyílt módja megismerkedni és együttműködni, pl.:
- Pécsi Galéria
- Városi Galéria – Szigetszentmiklós
- Veszprémi Galéria
- Vajda Lajos Stúdió
- Miskolci Galéria
- Soest Városi Galéria (Németország)
- ProArt Galéria (Gyergyószentmiklós)
- Mini Galéria – Miskolc
- Magyar Színház – Sepsiszentgyörgy
- Holló László Galéria – Putnok
- Nyíregyházi Városi Galéria
- Pál Gyula Terem – Nyíregyháza
- Városi Galária – Meiningen (Németország) stb.

A szabadiskola-szervezői, tanári és alkotói tevékenysége során létrejött fenti személyes szakmai és baráti kapcsolatok a művészekkel, a galériákkal, és Sárospatak vonzereje kiváló adottságai ismertté és keresetté teszik e körökben városunkat. Ez a kialakításra váró feladat működőképességének, megvalósíthatóságának egyik biztos szakmai alapja is.

Előttünk a folytatás lehetősége

- Rövid helyzetelemzés a sárospataki kortárs képzőművészet helyzetéről
A múlt:
„1902-ben vette át a szabadkézi rajz tanítását a Sárospataki Református Kollégiumban egy fiatal, ambiciózus rajztanár, Palágyi Deák Geyza. A festő, grafikus (egyben néprajzkutató) tanár személyisége pataki diákgenerációk hosszú sorára gyakorolt nagy hatást. Ő fedezte fel Bálint József tehetségét, aki, miután elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát, a század elején többször megfordult Nagybányán, s ott volt a Szentendrét felfedező Boromisza Tibor mellett a kor jeles festőinek társaságában. A ’Sárospataky Bálint’ később aztán hazakényszerült, művészi pályája megtört, de tanársága idején rajzversenyeket, kiállításokat szervezett. Tehetséges tanítványai között volt Fekete Gyula, Szathmáry Lajos, Béres Ferenc, Mészöly Dezső, Nagy Dezső, Halmy Miklós, az utóbbi kettő maga is festőművész lett. A kollégium két világháború közötti tanári karának kivételes művészi kvalitású pedagógusai voltak: itt tanított Képes Géza, a magyar-latin-angol szakos id. Bertha Zoltán, akinek festővé válásához nagyban hozzájárult Patak és a világháború után a várban működő Alkotó Otthon, ahol a kor legjelentősebb művészeivel találkozhatott.Id. Bertha Zotán már nem élő művész. Rajta keresztül több pataki sajátosságot megfigyelhetünk.
Szoboszlay András, Palágyi Deák Geyza dédunokája. Bálint József Szentendrén alkotott, Halmy Miklós mindig Szentendrét szeretett volna csinálni Patakból, feLugossy László ideköl-tözött Szentendréről, s művészek egész csoportját (Patak Csoport) vonzotta a Zemplénbe. Farkas Zsuzsa, Kasza Julianna, Balogh István, Molnár Irén növendékei, mint ahogy Csetneki József is, aki emellett Fazekas Balogh István barátja, és a Patak Csoport tagja, s a pataki művészélet motorja. Leeman Pascal rendszeresen kiállítást szervez a pataki művészeknek, őt pedig Szentendrére hívják kiállítani. S ugye látják a kapcsolatot Égerházi László, Stark István és Leeman Pascal között?”
(Földy Lilla. Megjelent a Spanyolnátha internetes művészeti folyóirat – www.spanyolnatha.hu - 2007. decemberi, sárospataki tematikus számában.)
Láthatjuk, hogy Sárospatakon hosszú évtizedekre tekint vissza a mindenkori kortárs képzőművészet jelenléte, hiszen a város korábban is, de ma is kedvelt célpontja, tere a képzőművészek alkotó tevékenységének, legyenek helyiek, az ország más településeiről, vagy külföldről érkezők a művészek.
Vámosi Katalin művészettörténész tanulmányában részben feldolgozásra került az ’50-es években, a várban működő alkotóház története:
„Rácz István mint a Népfőiskola igazgatója már 1946. októberében megrendezte az első pataki Művészeti és Irodalmi Hetet, melynek keretében megnyílt a Modern Művészeti kiállítása a Bretzemheim-szárnyban, az északi palotaszárny két termében. Anyagát Rácz István gyűjtésében válogatták, többek között Szőnyi István, Bernáth Aurél, Hintz Gyula, Derkovits Gyula, Kassák Lajos, Barcsay Jenő műveit is kiállították.” (…) Az alkotó Otthon anyagából számos kiállítást rendeztek Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban. Az első tárlatot 1955-ben nyitották meg Magyar Képzőművészek Kiállításai címen 1956-ban Győri Elek festőművész, Varga Nándor Lajos grafikus és Holló Lajos Munkácsy-díjas festőművész egyéni kiállításait láthatták az érdeklődők. A Műcsarnok és a Múzeum közös kiállítására 1958. október 19. december 1. között került sor, amelyet retrospektív jelleggel a tíz éves Alkotó Otthon anyagából válo¬gattak. A megnyitó beszédet László Gyula mondta. (…)
1955-ben, Dankó Imre múzeumigazgató indította el Hegyalja tájak - hegyaljai emberek c. kiállítás sorozatot. (…) A művészek közül az erdőbényei Lavotta Géza, a tokaji Tenkács Tibor, a sárospataki Bálint József, Nagy Dezső, Bertha Zoltán, Urbán György, a sátoraljaújhelyi Ke-rényi István, Koncz József, Hubay Miklós, a rakamazi Huszár István szerepeltek a tárlatokon. (…)”
(idézetek Vámosi Katalin: „Volt egyszer egy Alkotóház 1947-1959” A sárospataki Alkotó Ott-hon 1947-től 195-ig terjedő időszaka c. tanulmányából)
Az Alkotó Otthon kiállításain szereplő művészek közül néhányan, Rácz István 1948-as jegy-zékéről:
Borsos Miklós, Márffy Ödön, Barcsay Jenő, Andrássy Kurta János, Czóbel Béla, Dési Huber István, Gadányi Jenő, Derkovits Gyula.
A tanítóképző főiskolán és a Református Kollégiumban oktató, az intézményekhez kötődő alkotó tanárok sora mutatja az inspiratív szellemi, természeti és épített környezet induktív, megtermékenyítő hatását, amelynek számtalan „pataki kép” köszönheti születését.
Emeljük ki Debreceni Zoltán, Berta Zoltán, Lavotta Géza, Palágyi Deák Geiza, Diviaczki Rezső, Zombori Emőd, Nagy Dezső, Bálint József egykori helyi alkotók nevét.

• A jelen:
Kortárs képzőművészek: Molnár Irén, Fazekas Balogh István, feLugossy László, +Urbán György, Csetneki József, Kormos Éva, Frimmerné Ichnát Mariann.
Fontos megemlíteni a Crescendo nyári művészeti akadémia alkalmával Sárospatakon oktató képzőművészeket, a Rajztanárok Zempléni Alkotó Körét.
A Patak alkotócsoport 1994-es megjelenése, részvételük a 2000-től induló képzőművészeti szabadiskola alapításában és működtetésében. 2003-tól Sárospatakon az egyetlen, ma létező hivatásos művészeket befogadó művésztelep működtetése minden év november végén, december elején.
Rendszeres események, rendezvények
Zempléni Nyári tárlatok rendszere - Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs
Rajztanárok Zempléni alkotó körének kiállításai, nyári táboraik
A Művelődés Háza kiállításai
Újbástya Rendezvénycentrum kiállításai
Zempléni Művészeti Fesztivál kiállításai
Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep
Sárospataki Képtár állandó kiállításai
Szent Erzsébet ház kiállításai

Az alapítványunk által működtetett helyszínek:
ART ÉRT Kapugaléria 2006-2008-ig (Kossuth u. 32.):
• 2006-ban Molnár Irén, Fazekas Balogh István, feLugossy László, Csetneki József, Szentirmai Zsolt közös kiállítása
• 2006-ban Leeman Pascal francia származású, Tolcsván élő alkotó kiállítása
• 2007-ban Stark István festőművész kiállítása
• Szabadiskola Gubis-díjas hallgatóinak kiállításai.
2008-tól ART ÉRT Kortárs Képzőművészeti Galéria (Szent Erzsébet u. 26.)
• feLugossy László
• Molnár Irén
• Fazekas Balogh István
• Aknay János
• Patak csoport sárospataki művésztelepe
• Baksai József
• CaffArt Művészeti Egyesület
• Csetneki József
• Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola Gubis-díjas hallgatóinak kiállításai

Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep (2000-től működik)
2011-ben tizenkettedik alkalommal nyitotta meg kapuit, a már nemzetközivé lett Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola, amely idén felveszi a 2011. februárban elhunyt sárospataki születésű képzőművész, Urbán György nevét. A nyári kurzusok lebonyolítását, egy 1999-ben létrejött művészeti iskola igazgatója, jelenleg az ART ÉRT Alapítvány kuratóriumának elnöke, Csetneki József képzőművész, a szervezési munkák oroszlán részét fölvállalva, művészbarátaival közösen indította el 2000 nyarán. Az iskola művésztanárai között találjuk Somogyi György, Aknay János, Puha Ferenc, Gubis Mihály, feLugossy László képzőművészeket, akik - tárlataikra készülve - együtt is alkotnak a növendékekkel. Hozzájuk csatlakoztak az évek során Stark István és Wrobel Péter.
A művésztanárok kötődése a városhoz többrétű. Nemcsak a Patak csoport, és a szabadiskola révén említhető nevük, hanem a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, a Képtárban, valamint a Rákóczi Múzeumban rendezett egyéni és csoportos kiállításaik kapcsán is. Az egyéni tárlatok mellett, a Patak Csoport és a szentendrei Vajda Lajos Stúdió tagjaiként számos kiállításon, közös akción vettek már részt. Együtt dolgoztak a tiszaújvárosi kísérleti műhelyben, a szentendrei, szigetszentmiklósi műhelymunkákban, ismerős számukra a cso¬portmunka. Somogyi György és Aknay János festőművészek a zebegényi Szőnyi István Nyári Képzőművészeti Szabadiskola művésznövendékei voltak, majd Aknay János 1985-1993 között a művésztanára.
A Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola alapításánál is megfogalmazódott azon gondolat, hogy a zebegényi illetve Szentendrei Szabadiskolák tapasztalatait hasznosítva, ezekhez hasonló jellegű formátumot kell létrehozni.
A szabadiskolák és művésztelepek létrejötténél mindig fontos szempont volt az esztétikailag megfelelő hely megválasztása. A táj természeti szépsége illetve az épített környezet számos művésztelep létrejöttét eredményezte, említhetjük a zebegényi, nagybányai, szentendrei művésztelepeket. A hegyaljai táj lankás domboldalai, szőlőültetvényei, a vidék kastélyai, várai számos művészt megihletett már. Képzőművészek, irodalmárok és zeneszerzők örökítették meg műveikben a tájat, a szüretet, a népszokásokat a Tokaji művésztelep illetve a Sárospataki Alkotó Otthon meghívott művészeiként. Az inspiratív táji környezet, az iskolaváros történelme és jelentős műemlékei szinte csalogatják Sárospatakra, a szépre és művészetre fogékony embereket.
A 2000 óta működő nemzetközi képzőművészeti szabadiskolákon vendégek voltak eddig: Borgó, Munkácsy-díjas képzőművész, Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész, Szirtes János Munkácsy-díjas képzőművész, Szemadám György Munkácsy-díjas képzőművész, Novotny Tihamér, Angelus Iván, efZámbó István Munkácsy-díjas, képzőművész, Érdemes művész, Krasznahorkay László, Platthy István, Marczin István, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep vezetője, Madácsy István Munkácsy-díjas képzőművész. 
A Patak csoport művésztelepe
(1994-1997-ig Dorkón, 1998-2002-ig Fonyban, 2003-tól Sárospatakon)
A Patak csoport művésztelepe 1994-től kapcsolódik Sárospatakhoz, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezetéhez, de szorosabb szellemi vonatkozásait tekintve mindenképpen megállapítható, hogy akár Dorkón, akár Fonyban működött is, mindig élő volt e kapcsolat a csoport tagjai és a városban élő művészek, művész(et)barátok között. 2000 februárjában éppen Fonyban, a „Kertalja” telep színhelyén, Gubis Miska házában fogant meg a szabadiskola gondolata is. Ekkor még féltve dédelgetett vágy volt csupán, hogy a művészeti iskola, szabadiskola együttlétet egy sárospataki művészteleppel „gömbölyítsék” ki. Ez mára létező formáció!
A terv 2003-tól megvalósult, hiszen ettől az évtől Sárospatakon november végén tíz napra összegyűlnek a Patak csoport művészei, hogy együtt alkossanak. A művésztelep házigazdája a Patak Művészeti Egyesület mellett az ART ÉRT Alapítvány, a Pataki Diákok Vendégháza, illetve Szalay András vállalkozó, aki V. András nevű éttermében látja vendégül a művészeket, sőt nyitott 2006 májusától a csoport művészeinek alkotásaiból Étterem Galériát.

Kiállítóhelyek korábban és ma Sárospatakon
…adottságaik és tevékenységük a kortárs képzőművészet bemutatásának szolgálatában
• Képtár
Jelenleg kortárs anyag időszaki bemutatására nem ad helyet.
A gyűjtemény részei:
1. A Béres Ferenc által adományozott művek. Jelenleg ez a gyűjteményi egység 129 darabból áll. A művek néhány kivételtől eltekintve a 20. századi magyar művészetet képviselik. Olyan alkotók szerepelnek a névsorban, mint Mednyánszky László, Iványi Grünwald Béla, Tornyai János, Nagy István, Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Holló László.
2. Domján József adományai. Domján József Amerikában élt magyar származású grafikus-művész ajándékozta Sárospataknak. Tartalmazza egyrészt Domján József életművét, amelyet elsősorban fametszetek reprezentálnak; másrészt grafikai gyűjteményt a 20. századi magyar alkotók munkáiból válogatva.
3. Jelentős az az egységes agyag, amely a 70-es évek avantgardját mutatja be. E művészeti mozgalom szinte minden jegyzett alkotója képviselteti magát e gyűjteményben: Baranyai András, Kéri Ádám, Szenes Zsuzsa, Kele Judit, Bakk Imre, Deim Pál, Fajó János, Hencze Tamás, Gályor Tibor, Mauer Dóra, Medján András, Pincehelyi Sándor és mások.4. Andrássy-Kurta János a népies szobrászat kiemelkedő alkotója 1976-ban adományozta teljes életművét Sárospataknak. Az életműből álló gyűjteményi egység tartalmazza a plasztikai alkotásokat éppen úgy, mint az azokhoz készült vázlatokat, illetve az önálló festészeti, grafikai igénnyel készült lapokat.
• Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
A 2001-ben, a felújítás után átadott szárnyban nagy sikerrel megrendezett Három sziget c., 52 kortárs képzőművész bemutatását kivéve, nem foglalkozik kortárs képzőművészetet bemutató tevékenységgel.
• Múzsák Temploma
Kiváló kiállítóhely. Szellemisége, szakmai háttere kiemelkedő eredményeket mutat. Méretei, koncertterem jellege korlátozzák a kiállított anyag terjedelmét, bizonyos keretek között azok műfaját is. Működése szorosan kötődik a Rákóczi Múzeum tevékenységéhez.
• Szent Erzsébet ház
Új kiállítóhely. Fő tevékenysége, egyházi kötődése meghatározza kiállításinak profilját, aminek azonban része a kortárs képzőművészet bemutatása bizonyos megkötésekkel…
• A Művelődés Háza és galériája, Újbástya Rendezvénycentrum
Főleg a saját alkotó közösségeinek bemutatását tartja közművelődési irányú kiállítói tevékenysége fő feladatának, 2007-től helyet ad a Zempléni Nyári Tárlatnak. Szakmailag definiálható ún. képzőművészeti szakmai tevékenység nem társul az intézmény profiljának kialakításához, működtetéséhez.
• ME Comenius Tanítóképző Főiskolai kar kiállítóhelye
Az épület Eötvös utcai homlokzatán található ablakos folyosó ad helyt a kiállításoknak. Főleg a vizuális műveltségi területen tanulmányikat folytató hallgatók munkáit mutatják be évi rendszerességgel. E mellett a művészeti nevelés tanszéken oktató tanárok művészetpedagógiai területen született munkásságát bemutató tárlatokat láthatunk itt.
• Reposytorium (már nem működik kiállítóhelyként)
• Református templom karzata
Adottságai miatt leginkább a gyülekezet tagjai látogatják. A kiállítóhely szak¬mai koncepciója feltételezhetően erősen kötődik a református egyház kap¬csolatrendszeréhez.
• Urbán György bemutató műterme
Tartalmas anyagot, életmű elemeket bemutató kiállítóhely. Megközelítése, megtekintése körülmé¬nyes, nehezen látogatható.
• Alkalmi, rendkívüli (szabadtéri) kiállítóhelyek
• Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művészetelep szabadtéri zárókiállításai
• A Festészet Napja alkalmából eddig megrendezésre került szabadtéri kiállítások

• Óriásképek Sárospatakon
A három részből álló mű két eleme látható Sárospatakon (egy Miskolcon, az Avasi Gimnáziumban). Alkotó művészek: Csetneki József, Fazekas-Balogh István és feLugossy László.

„Mecenatúra”
A 2004-ben először megvalósult jótékonysági kiállítás és árverés ötlete Somogyi Györgytől ered, aki a Patak alkotócsoport többi tagjával együtt az élére állt a kezdeményezésnek. A műveket az ART ÉRT Művészeti Iskola, célkitűzéseinek és tevékenységének támogatására ajánlották fel a művészek. A képekből a Magyar Kultúra Alapítvánnyal közösen kiállítás nyílt 2005-ben a Magyar Kultúra Házában, árveréssel egybekötött kiállítás a tolcsvai Őskaján étteremben, ART ÉRT Műhelyben.
2007-ben az alapítvány együttműködési megállapodást kötött a sárospataki Kiwanis Klubbal hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek támogatására.
Az adományozó művészek:
Aknay János, Borgó, Csetneki József, Bukta Imre, efZámbó István, Gubis Mihály, feLugossy László, Lukács Gábor, Penyaska László, Puha Ferenc, Repászky Ferenc, Repászky Béla, So-mogyi György, Szabó Attila Sándor, Szirtes János, Leeman Pascal.

Partnerségben…
A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány csatlakozott a Szárhegyi Nyilatkozathoz.
Ennek keretében több határon túli művészeti szervezettel került kapcsolatba, amely művészek, kiállítási anyagok, diákok cseréjét teszi lehetővé. Első közös nemzetközi ifjúsági pályázat a SZÁRNY-VONAL címet viseli, amelynek egyik védnöke a Sárospatak ART ÉRT Ala-pítvány, amely díjakat is felajánlott.
A Szárhegyi Nyilatkozat-hoz csatlakozott szervezetek
1. Bartha Árpád: Szépművészeti Múzeum, Brassó
2. Csetneki József: Sárospatak Art Ért Alapítvány, Sárospatak
3. Dr. Jozep Joppa: Galeria Umelcov Spisska, Igló
4. Farkas József: Löffler Galéria, Kassa
5. Gerics Ferenc: Múzeum és Galéria, Lendva
6. Hadnagy Miklós: a Magyar Köztársaság Kulturális és Koordinációs Központja
7. Hegyeshalmi László: Művészetek Háza, Veszprém
8. Kassai L. Péter: Kulturális Művészeti Központ, Gyergyószárhegy
9. Kiss Attila: Hajdúböszörmény város Önkormányzata, Hajdúböszörmény
10. Marczin István: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, Hajdúböszörmény
11. Nagy Miklós Kund: Dr. Bernádi György Alapítvány, Marosvásárhely
12. Siklódi Zsolt: Gyergyószárhegyi Művésztelep, Gyergyószárhegy
13. Szabó László: Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés, Debrecen
14. Szemadám György: Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsé-ge, Budapest
15. Szepessy Béla: Fametsző Művésztelep, Nyíregyháza
16. Szotyori László: Budapest Galéria, Budapest
17. Vargha Mihály: Székely Múzeum, Sepsiszentgyörgy

Az ART ÉRT Alapítványnak a Bajai Főiskolával és a CaffArt Művészteleppel kialakított új kapcsolatai, amelyek kiállítások cseréjében, közös ifjúsági képzőművészeti pályázatokban öltenek testet, tovább erősítik azt a kiforrott tevékenységet, amelyet alapítványunk választott magának. Ehhez további lehetőségeket (és feladatokat) definiál, hogy regisztráltuk az ART ÉRT tehetségpontot.

Sárospatak, 2011. augusztus 25.

Csetneki József
Art Ért Alapítvány
elnöke

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete támogatja a Domján-ház hasznosításának, működésének fent ismertetett koncepcióját.

Aknay János

Kossuth-díjas festőművész
Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének
elnöke