Szülőknek, pedagógusoknak a tévhitek ellen

1. A gyerekek (szülők) a Köznevelési törvény értelmében minden további nélkül kérhetik a délutáni foglalkozások alóli felmentésüket. Erre az engedélyt az igazgató minden egyéb eljárás és indoklás nélkül megadhatja. Szó nincs arról, hogy képzőművészeti óra, külön német vagy otthoni családi tanulás helyett a gyerekeknek kötelező az iskolában szobrozniuk! (Nkt. 55§ (1))

„55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére – felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.”

2. A pedagógusok a heti munkaidejük 32 órás részét természetesen nem helyileg az iskolában kötelesek eltölteni. 32 órában feladatokat kaphatnak, amelyeket kötelesek elvégezni (eddig is ezt tették), de ezeket - pl. osztálykirándulás, hegedűtanár gyakorlása stb, hogy csak a legnyilvánvalóbbakat említsem - ott végezheti, ahol a tevékenység szempontjából végezhető. Otthon, a Börzsönyben, vagy éppen az iskolában... (Nkt. 62.§ (5), (6))

„(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
(6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”