Szabadiskola - Szabad város? (Kultúrák és/vagy kulturális stratégiák...)

Sárospatak Város Kulturális Stratégiája 2014-2020 - részletek

(A szemelvények azt a célt szolgálják, hogy az érdeklődők meggyőződhessenek maguk is arról a kettős beszédről, ami Sárospatak vezetését jellemzi a helyi kultúra helyi megvalósítóival szemben.)

2.2.4.2. A civil szervezetek képviselőivel felvett interjú következtetései

A megjelent civil szervezeti vezetők kivétel nélkül megerősítették azt a szándékukat, hogy részt kívánnak venni Sárospatak jövőbeni kulturális ellátásának és fejlődésnek alakításban.

A célok elérése szempontjából alapvető fontosságúnak tartják az összefogás és koordináció hatékonyabb megvalósítását. Az egyeztetések mechanizmusát elsősorban egymás között kell majd kialakítani. Eltérőek voltak a vélemények arról, hogy a koordinációt kinek a feladata megvalósítani. Egy jól látható kisebbség az önkormányzattól várja ennek megvalósítását. A többség azonban a belső szervezést tartja fontosnak. Az önkormányzat szerepét abban látják fontosnak, hogy az összehangolási folyamatot segítse. Ugyanakkor mindannyian egyetértetek abban, hogy az önkormányzatnak az eddigiekhez képest nagyobb mértékben ki kell kérnie a civilek véleményét a város kulturális ügyeit illetően.

A feladatellátás célját illetően elsősorban a lakosságra kell koncentrálni. A város belső identitásának erősítését, a helyi értékek hangsúlyozását tekintik elsődleges feladatnak. Az ideérkezők kulturális kínálatának erősítését elsősorban a turizmus szempontjából tartják fontosnak. Itt hangsúlyozták a város történelmi és kulturális hagyományainak jobb kihasználását. Kiemelték a jelenlegi fesztiválok és rendezvények tovább vitelének fontosságát

A civil tevékenység bevonását üdvözölnék a város kulturális kínálatában. Erre jó példaként említették az idei „világtalálkozó” eseményeit.

Következtetések: a civil szervezetek számára fontos lehet az a segítség, amit az önkormányzat adhat a munkájukhoz. Ezt elsősorban a működés támogatásában látják. Például kedvezményes teremhasználat, egyéb szolgáltatások formájában.

A Sárospatak város kulturális fejlesztésének stratégiai célja a következő pillérekre épül

 − A lakosság számára nyújtott kulturális szolgáltatások és kulturálódási lehetőségek települési szintű fejlesztése, a hozzáférhetőség javítása.

− A közösségi élet színtereinek és szervezeti formáinak bővítése, az állampolgári kulturális aktivitás támogatása, szervezeti formák és korosztályi megkötések nélkül.

− Az információ áramlásának minden irányú fejlesztése, az információkhoz való hozzájutás szervezeti és technikai fejlesztése. A fenti célok elérése érdekében az önkormányzat anyagi jellegű támogatást nyújt, továbbá koordinálja, erősíti és ösztönzi az együttműködés különböző formáit.

Az anyagi jellegű támogatás módjai:

− Anyagi lehetőségei szerint támogatásban részesíti a nem önkormányzati fenntartású intézmények és civil szervezetek, állampolgári kezdeményezések projektjeit.

 − Intézményei, tulajdonában lévő nonprofit vállalkozásai segítségével, az együttműködő civil szervezetek bevonásával forrás allokációs, forrás felhasználási koordinációs tevékenységet folytat.

Sárospatak város átfogó célja a kulturális fejlesztések területén az erőforrások hatékonyabb kihasználása, szakmai koordinációja. Mindez történik annak érdekében, hogy a település lakosai széles körben hozzáférjenek a város kulturális hagyományai és jelenlegi értékteremtő munkájának eredményeihez. Továbbá, hogy Sárospatak, mint történelmi, kulturális és közösségi érték egységes értelmezésben, képben jelenjen meg hazánk és a nemzetközi közvélemény előtt. Mindezekkel hozzájárul ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy Sárospatak élhetőbb környezetet biztosítson az itt lakók számára, továbbá hozzájárul a városban élő népességszám csökkenésének megállításához.

A fenti átfogó cél megvalósítása érdekében Sárospatak város önkormányzata az alábbi stratégiai célokat jelöli a 2014-2020 közötti időintervallumra:

 − Sárospatak város lakosságának közművelődési, kulturális ellátása, és annak folyamatos minőségi javítása, fejlesztése.

 − A sárospataki és a Sárospatakon tanuló ifjúság kreatív tevékenységének, alkotó erejének bevonása a város kulturális életének alakításába.

 − A helyi történelmi, kulturális hagyományok szisztematikus feltárása, becsatornázása a kulturális kínálatba, a település mindennapi életébe.

 − A Sárospatakra érkező vendégek, turisták számára nyújtott kulturális kínálat innovatív fejlesztése a város történelmi, kulturális hagyományainak és értékeinek mentén. A „Sárospatak brand” kialakítása.

 − A sárospataki és a Sárospatakhoz kötődő kulturális termékek, művészeti produktumok előállításának és közzétételének támogatása.

− A civil kulturális tevékenységek támogatása, az állampolgári kezdeményezésekre létrejött kulturális projektek befogadása, koordinációja.

1.2.5. V. prioritás: A sárospataki és a Sárospatakhoz kötődő tudományos és kulturális termékek, művészeti produktumok előállításának és közzétételének támogatása.

Egy település hosszú távon nem támaszkodhat csupán a meglévő hagyományaira. Még abban az esetben sem, ha azokat kreatív módon fogalmazza újra. Városunk elmúlt évszázadai arról tanúskodnak, hogy minden progresszív korban az alkotó szellem szerephez juthatott. Sárospatak jövőbeni kulturális élete nem képzelhető el a teremtő energiák, a művészeti, tudományos munkák megszületése és közzététele nélkül.

A művészet ugyanakkor kevéssé hangsúlyos szerepet vállalt a kulturális produktumok előállításában. A művészeti teljesítmények mind számosságában mind pedig minőségében hullámzó színvonalat mutatnak. Igaz ez a professzionális és az amatőr művészetre egyaránt. A bemutatkozási lehetőségek és produkciók nem mutatnak szisztematikus művészettámogató és szervező tevékenységre. Mind az alkotó, mind pedig az előadó művészet létrehozott ugyan néhány minőségi produktumot. Ezek azonban elsősorban nem egy átgondolt művészettámogató és bemutató tevékenységnek volt köszönhető, hanem sokkal inkább egy-egy személyiség kiemelkedő teljesítményének. (Nettó hülyeség!!!)

Stratégiánk célja a tudományos és művészeti teljesítmények összehangolt ösztönzése, bemutatásának támogatása. Olyan, a város számára fontos kutatások előmozdítása támogatásuk megszervezésével, amelyek bővítik, árnyaltabbá teszik Sárospatak múltjának és jelenének megismerhetőségét. Olyan amatőr és professzionális művészeti bemutatkozó alkalmak megteremtése, illetve megteremtésük ösztönzése, amely inspirálóan hat a művészeti produktumok előállítására. Néhány művészeti produkciót előállító műhely közvetett vagy közvetlen támogatása az alkotói tevékenységben.

Specifikus célok:

− A város számára kiemelten fontos kutatási témák kialakításának és megvalósításának támogatása.

− Amatőr előadó művészeti produkció létrehozásának ösztönzése, bemutatásuk támogatása, esetenként biztosítása.

− Alkotó művészeti produkciók létrejöttének ösztönzése amatőr és professzionális formában, bemutatkozási lehetőségeiknek differenciált kialakítása.

− A fiatal generációk művészeti tevékenységének ösztönzése.

− A tudományos és művészeti produkciók hagyományos és elektronikus megjelenésének ösztönzése, lehetőség szerint támogatása.

1.2.7. VI. prioritás A civil kulturális tevékenységek támogatása, az állampolgári kezdeményezésekre létrejött kulturális projektek befogadása, koordinációja.

Sárospatak Város kulturális életének alakításában jelentős szerepet játszanak és játszottak a kulturális és tudományos célú civil szervezetek. Több olyan jelentős akció, kulturális vagy tudományos teljesítmény kötődik hozzájuk, amely nélkül nem képzelhető el városunk mindennapi és ünnepi kulturális élete. Aktivitásuk megőrzése, tevékenységük bevonása a fejlesztő munkába elemi érdeke mind a döntéshozóknak, mind pedig a polgároknak. Ugyanakkor jól látható, hogy tevékenységük koordinációja nem mindig felel meg a modern kor követelményeinek. Olykor-olykor a munkájuk rovására megy.

Fontos az elkövetkezendő évek fejlesztéseinek megvalósításában a civil szervezetekben rendelkezésére álló közösségi aktivitás kihasználása. Az egyesületek, alapítványok, civil társaságok rugalmassága szintén motorja lehet olyan fejlesztéseknek, amelyek igénylik az állampolgári aktivitásból eredő elkötelezettségeket.

Jelen stratégiánk célja a Sárospatakon működő művelődési, tudományos, közösségi civil szerveződések munkájának becsatornázása a település kulturális életének fejlesztésébe. Munkájuk koordinációjának erősítése a hatékonyabb működés érdekében.

Specifikus célok:

− A kulturális célú civil szervezetek, általában a civil szervezetek munkájának koordinációja.

 − A civil szervezetek szakmai innovatív tevékenységének támogatása.

− A civil szervezetek működési feltételeinek - lehetőség szerinti - támogatása.

2.2.2. A kreatív diák tevékenységek ösztönzése, lehetőségek biztosítása azok eredményeinek bemutatásához

A különböző fenntartású iskolák nyilvánosság előtti szélesebb és gyakoribb bemutatkozása erősítheti a település diákváros jellegét. Az iskolák tanulói által előállított kulturális értékek városi szintű megismertetése és városon kívüli promóciója nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Ennek lehetséges eszköze lehet a városi szintű diákfesztivál vagy a testvérvárosi kapcsolatokból induló iskolák közötti együttműködések, cserekapcsolatok.

Az oktatási, tudományos, művészeti területen elért kimagasló eredmények megismertetésére és bemutatására szintén szükséges a városi szint megteremtése. A tehetséges diák produktumok hozzájárulhatnak a sárospataki brand kialakításához.

2.2.3. A kulturális és művészeti produktumok előállításában tehetséges diákok, diákcsoportok támogatása

Sárospatak Város Önkormányzata az iskolai művészeti produkciók létrejöttét és azok bemutatását intézményei és színterei bevonásával támogatja. Az iskolák művészeti tehetséggondozó programjainak bemutatkozása művészeti áganként, városi szinten – meghatározott időnként – rendszeresen visszatérő eseménye lehet a településnek a jövőben.

2.5.3. Alkotó művészeti produkciók létrejöttének ösztönzése amatőr és professzionális formában, bemutatkozási lehetőségeiknek differenciált kialakítása

A képzőművészet különböző ágaiban szintén fontos a bemutatkozások lehetőségének megteremtése, mindez történhet hagyományos kiállítással, újszerű akciókkal, rendezvényekkel. Alkotó művészeti témát szolgáltathatnak Sárospatak történelmi eseményei, nevezetes személyiségei, mindezek feldolgozása történhet naptári évhez kötődő pályázat keretében.

Intézkedés: Aktív állampolgári kezdeményezések, tevékenységre építő kulturálódási formák lehetőségének biztosítása

Alkotó- és előadó művészeti közösségek tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőségeinek lehetőség szerinti biztosítása (kiállítások, előadások, bemutatók)

Végrehajtó: A Művelődés Háza és Könyvtára, Sárospatak Város Önkormányzata

Határidő: folyamatos

3.5.3. Alkotóművészeti produkciók létrejöttének ösztönzése amatőr és professzionális formában, bemutatkozási lehetőségeiknek differenciált kialakítása

Intézkedés: Város középtávú kiállítás koncepciója megalkotása,

Végrehajtó: Sárospataki Képtár

Határidő: 2014. december

Intézkedés: Magas minőségi művészeti produktumok bemutatása

Végrehajtó: Sárospataki Képtár

Határidő: folyamatosan