Művészeti Iskola

Az alapfokú művészeti iskoláról

A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Az iskolának van: olyan pedagógiai programja, amely megfelel az iskola céljainak, filozófiájának, a tanulók igényeinek, s amely a pontos helyi tanterveket, alapos kurzusleírásokat tartalmaz.

AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA ÉS CÉLJA

Az iskolának van: a fenntartó által is jóváhagyott nyilatkozata az iskola filozófiájáról. A filozófiához kapcsolódó célkitűzéseket az iskolai közösség, iskolavezetés, nevelőtestület és a fenntartó hozza létre, és rendszeresen ellenőrzi. Ennek haladását folyamatosan értékeli, felülvizsgálja az iskolai közösség.

A PROGRAM

Az iskolának van: a tanterv alkalmazásához megfelelő taneszköztára. A tanterv végrehajtása tükrözi a tanárok szakmai gyakorlatát, ugyanakkor az iskolai közösség, a személyzet, a diákság és a vezető testület folyamatos értékelés alatt áll. Az iskolának van továbbá megfelelő tanórákon kívüli programja, amely kiegészíti a tanulók tanulmányait, és amely megfelel a diákok érdeklődésének, igényeinek, felhasználva a diákokban, tanárokban és az iskolai közösségben rejlő forrásokban,

A SZERVEZET

Az iskolának van: pontosan és jól meghatározott szervezeti struktúrája, amely a célkitűzések elérését szolgálja. A struktúra leírása a következőket tartalmazza: mi a funkciója a fenntartói testületnek, az iskolavezetésnek, nevelőtestületnek, a tanulóknak; milyen kapcsolatok léteznek különböző szervek között; mik a döntéshozók kompetenciái, hatáskörei; milyen a kapcsolat a szülőkkel, és a helyi társadalommal. Számunkra fontos a hatékony munkakapcsolat és kommunikáció mindegyik között.

A FENNTARTÓ Új ART ÉRT Alapítvány

Az iskolának van: az iskolát alapító, önálló tulajdonosi szervezete. A fenntartó egyetért az intézmény pedagógiai programjával, azonosul célkitűzésével. Átlátja az iskola működését, biztosítja az alapító okiratban foglalt funkció feltételeit. Biztosítja továbbá az intézmény szakmai autonómiáját, követi a belső folyamatokat, segíti az intézmény programban foglalt feladatinak teljesítését.

AZ ISKOLAVEZETÉS

Az iskolának van: jól képzett, legitim vezetése, melynek belső munkamegosztása megfelel a döntési folyamat szükségleteinek, akik megteremtik a hatékony programszerinti működés feltételeit.

A GAZDALKODÁS

Az iskolának van: folyamatos pénzügyi ellátása a színvonalas oktatási program, a szükséges tantestület, és más alkalmazottak fizetésére; épület, közművek, taneszközök, más információs források és a célkitűzések megvalósítása. A költségvetés összeállítása az iskolai programért felelős személyek részvételével történik meg.

A TANTESÜLET, AZ ALKALMAZOTTAK

Az iskolának van: jól képzett, együttműködő tantestülete, amelynek tagjai személy szerint és csoportban törekszenek a hatékony tanulási légkör megteremtésére, a programban vállalt intézményi feladatok teljesítése.

A TANULÓK

Az iskolának van: pedagógiai programja, amelyik figyelembe veszi a diákok igényeit, érdeklődési körét, képességeit; amely lehetőséget ad a tanulóknak a megfelelő oktatásra és segítséget nyújt pályaválasztási, továbbtanulási, személyi, szociális problémák megoldásában és bármely egyéb támogatás (egészségvédelem, közlekedés stb.) kérdésében.

KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL

Az iskolának van: folyamatos, rendszeres kapcsolata a tanulók szüleivel, bevonja őket az intézmény működésébe, törekszik igényeiknek megfelelni. Az iskola a szervezeti szabályzatában rögzíti a szülői szervezetek szerepét, és segíti azok működését. A kapcsolat formáit, az együttműködés módját, alkalmait a szülői ház számára elfogadott módon rendezi. Az egyes tanulókra vonatkozó információkat kizárólag az érintett szülőkkel közli.

AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEI

Az iskolának van(nak): megfelelő épületei és biztonságos berendezése, felszerelése, amelyek az iskolai program hatékony végrehajtását szolgálják.

AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS KÖZBIZTONSÁG

Az iskolának van: alaposan és részletesen kidolgozott programja a diákoknak nyújtott szolgáltatásokat illetően, olyan, amely érvényesíti a diákság igényeit, érdekeit, készségeit és céljait ellátja a tanulókat megfelelő tanulmányi, érték, személy és szociális motivációval, beleértve az egyéb szolgáltatásokat is (pl. egészségvédelem, közlekedés stb.).

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola több művészeti ágban is képesített oktatást végezni: Képző- és iparművészet

  • grafika, festészet, kerámia, tűzzománc, textil, kézműves, szobrász, makett- és papírtárgy-készítő, bőrműves, fatárgy készítő, Színművészet:
  • drámajáték, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat, kreatív zenei (3. évfolyamtól), vers és prózamondás (3. évfolyamtól), beszédtechnika (5. évfolyamtól), színházismeret (5. évfolyamtól), tánc – és mozgástréning (7. évfolyamtól) Bábművészet:
  • bábjáték bábmozgatás, bábkészítés, beszéd- és énekgyakorlat, színházismeret (5. évfolyamtól), vers – és próza (3. évfolyamtól), beszédtechnika (5. évfolyamtól), pantomim (6. évfolyamtól)